Ochrana osobních údajů:

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým společnost asma GmbH (dále jen společnost asma) na této internetové stránce www.asma.polyurethane.at a jejich dalších internetových stránkách shromažďuje, spravuje a používá informace o osobách, které tyto internetové stránky navštíví. Nevztahují se na internetové stránky třetích stran, na které tato internetová stránka a další internetové stránky společnosti asma odkazují.

Dále vezměte na vědomí, že společnost asma tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času mění, doplňuje, rozšiřuje, odstraňuje nebo jinak aktualizuje, když dojde ke změnám v jejích službách a s ohledem na změny zákonů. S Vašimi osobními údaji však bude vždy nakládáno v souladu s verzí zásad ochrany osobních údajů platnou v době, kdy byly údaje shromážděny. Změny našich zásad ochrany osobních údajů budeme zveřejňovat na této internetové stránce, abyste byli plně informováni o typech osobních údajů, které shromažďujeme, jak jsou tyto osobní údaje použity a za jakých okolností mohou být předávány. Naše zásady ochrany osobních údajů lze otevřít z každé stránky přes domovskou stránku našeho webu. Na místech, na kterých jsou shromažďovány osobní údaje, naleznete, pokud je to nutné, dodatečné informace o účelu použití těchto údajů a případně možnost vyjádřit svůj souhlas.

Záruka soukromí resp. ochrany osobních údajů:

Společnost asma dodržuje zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů, například směrnici EU o ochraně osobních údajů a rakouský zákon o ochraně údajů z roku 2000. Osobní údaje jsou například následující údaje: Jméno, datum narození, e-mailová a poštovní adresa nebo telefonní číslo, tj. údaje, které slouží k identifikaci osoby. Obecně zpracováváme osobní údaje pouze v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Následující oddíly vysvětlují, jak a kdy společnost asma shromažďuje osobní údaje. Kromě toho můžeme být podle zákona za účelem podpory soudního nebo úředního vyšetřování povinni k dalšímu zpracování údajů. Zamýšlené použití osobních údajů:

Většinu internetových služeb poskytovaných společností asma lze navštívit bez osobní registrace a odhalení totožnosti. U některých služeb si od Vás vyžádáme Vaše jméno, uživatelské jméno a v případě potřeby další osobní údaje. Můžete se svobodně rozhodnout, zda tyto informace poskytnete. Bez těchto informací však společnost asma nemůže v těchto případech poskytnout požadovanou službu a nemůže zpracovat Vaše případné dotazy.

I mimo čistě online průzkumy mohou být Vaše osobní údaje podle rakouského zákona o ochraně osobních údajů použity například k poskytování produktů nebo služeb, k fakturaci za dodané produkty a služby, k prezentaci produktů a služeb, které by Vás mohly zajímat, nebo k jiným účelům, které vyplynou z kontextu, nebo o kterých jsme Vás informovali při shromažďování Vašich osobních údajů. Společnost asma ukládá osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro stanovené účely a v souladu se zákonnými ustanoveními.

Pokud si tyto informace již nepřejete, sdělte nám prosím Váš nesouhlas.

Utajení osobních údajů:

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebude společnost asma Vaše osobní údaje předávat třetím stranám. Osobní údaje mohou být v rámci zákonných ustanovení poskytovány jiným společnostem asma v zahraničí, které se zavazují nakládat s osobními údaji v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž třetím stranám, které jednají za společnost asma nebo jejím jménem, za účelem zpracování osobních údajů v souladu s jejich původním účelem shromažďování, např. dodání služeb, vyhodnocování uživatelské přívětivosti našich internetových stránek, marketingu, zpracování údajů nebo technické podpory. Tyto třetí strany jsou prostřednictvím tzv.

pověřeného zpracování údajů vůči společnosti asma smluvně zavázány, že nebudou osobní údaje bez souhlasu předávat třetím stranám a že budou Vaše osobní údaje předávat třetím stranám pouze s naším právně přípustným souhlasem, nebo pokud to vyžaduje zákon.

Vaše osobní údaje mohou být třetí straně poskytnuty rovněž tehdy, pokud je prodáno, postoupeno nebo převedeno obchodní místo nebo jeho části s příslušnými údaji zákazníků. Pokud to bude nutné a přiměřené, vyjádříte s tímto souhlas. V takovémto případě bychom od zákazníka, popř. od přebírající strany předem smluvně požadovali, aby kupující nebo nabývající strana s osobními údaji nakládala podle těchto zásad ochrany údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetí straně také v případě, kdy to od nás vyžaduje zákon, soudní příkaz nebo nařízení vlády v rámci zákona, nebo pokud je zpřístupnění údajů nezbytné v souvislosti se soudním nebo policejním vyšetřováním v tuzemsku nebo v zahraničí a pokud je to podle rakouského práva přípustné.

Právo na přístup, opravu a výmaz:

Společnost asma se snaží zajistit, aby byly shromážděné osobní údaje vždy správné, aktuální a spolehlivé s ohledem na jejich zamýšlené použití. Dáváme Vám možnost, vyslovit se zpracováním svých osobních údajů nesouhlas, pokud Vám to umožňuje zákon. To se týká zejména opatření v oblasti přímého marketingu (právo vznést námitku proti zpracování pro reklamní účely), pokud tato opatření nevyžadují Váš souhlas („opt-in“). Pokud chcete vyslovit svůj nesouhlas s použitím Vašich údajů pro reklamní účely, informujte nás prosím. To platí i v případě, pokud máte dotazy k použití Vašich osobních údajů. V takovémto případě prosím uveďte název internetové stránky, na které jste své osobní údaje zadali, identifikujte se a sdělte nám, jaké konkrétní informace chcete opravit, aktualizovat nebo vymazat. Dotazy týkající se vymazání osobních údajů se provádějí s přihlédnutím ke všem příslušným zákonným, archivačním a ověřovacím povinnostem.

Pokud jde o Vaše osobní údaje, které u nás uchováváme, máte v zásadě právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, odvolání souhlasu a vznesení námitky.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení rakouského zákona o ochraně osobních údajů nebo že Vaše práva na ochranu osobních údajů byly jakýmkoliv způsobem porušena, můžete podat stížnost na adresu office@sma.at nebo na úřad pro ochranu osobních údajů*.

* Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů (Österreichische Datenschutzbehörde), Barichgasse 40-42, 1030 Wien,

Telefon: +43 1 521 52-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at, web: https://www.dsb.gv.at Bezpečnost a důvěrnost:

Za účelem zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů shromážděných online společností asma používá společnost asma mimo jiné datové sítě vybavené standardizovanými ochrannými mechanismy a ochranou heslem. Společnost asma navíc přijímá vhodná opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením.

Pokud nám chcete osobní údaje předat elektronicky zadáním na naší internetové stránce, budou Vaše data přes internet přenesena na náš internetový server, kde budou uložena a zabezpečena v šifrované podobě pomocí nejmodernějšího zabezpečeného připojení (SSL). Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat e-mailem není obecně šifrován.

Bezpečnost dat při jejich přenosu v rámci internetu nelze podle současného stavu techniky komplexně zaručit. Ostatní uživatelé mohou být za určitých okolností technicky schopni zasahovat do zabezpečení sítě bez oprávnění a kontrolovat přenos zpráv. Mějte to prosím na paměti, když nás kontaktujete.

Přístupové údaje a soubory protokolu:

Naše webové stránky jsou hostovány poskytovatelem, společností internex GmbH (Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Rakousko).

Poskytovatel shromažďuje údaje o každém přístupu na naše webové stránky.

Následující údaje se shromažďují a ukládají na server po dobu tří měsíců: IP adresa žádajícího počítače spolu s datem, časem, požadavkem, který soubor je požadován (jméno a URL), jaké množství dat je k vám přeneseno , zprávu o tom, zda byla žádost úspěšná, identifikační údaje použitého prohlížeče a operačního systému a webovou stránku, ze které byl přístup proveden (pokud byl přístup přes odkaz).

Údaje protokolu jsou ukládány pro statistické vyhodnocení provozu a bezpečnosti a umožňují tak i zjednodušenou statistiku přístupu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na dodatečnou kontrolu údajů v protokolu, pokud existuje na základě konkrétních indicií důvodné podezření na protiprávní použití.

Bezpečnostní zásuvný modul Wordfence:

Tyto webové stránky jsou zabezpečeny pomocí zásuvného modulu „Wordfence Security“ (provozovaného společností Defiant Inc., 800 5th Ave., Suite 4100, Seattle, WA 98104, USA). Wordfence Security slouží k tomu. aby se co nejlépe předcházelo útokům zločinců a aby byly webové stránky chráněny před viry a malwarem.

Aby bylo možné rozpoznat, zda webové stránky navštěvuje fyzická osoba nebo robot, vytváří zásuvný modul soubory cookie. Aby byly odraženy útoky hrubou silou a aby se zabránilo spamovým komentářům od hackerů, ukládají se IP adresy lokálně na webovém serveru. Útoky hrubou silou (brute force attacks) jsou vícenásobné automatizované pokusy o přihlášení ze stejné identity. Tyto webové stránky nepoužívají tzv. whitelisty. Také je zakázána možnost „Účastnit se bezpečnostní sítě Wordfence v reálném čase“.

Tato opatření jsou přijímána v oprávněném smyslu dle nařízení GDPR. Více informací o používání a shromažďování údajů službou Wordfence Security naleznete na adrese: http://www.wordfence.com/privacy-policy/

Soubory cookie:

Naše webové stránky používají pouze soubory cookie relevantní pro systém. Jedná se přitom o malé textové soubory, které jsou pomocí prohlížeče ukládány do Vašeho zařízení. Nijak neškodí.

Soubory cookie používáme proto, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivé. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve Vašem zařízení tak dlouho, dokud je nesmažete. Umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás o nastavení cookies informoval, a Vy je povolíte pouze v jednotlivých případech.

Jsou-li soubory cookie deaktivovány, může být funkce našich webových stránek omezena. Při návštěvě našich webových stránek jsou po dobu trvání relace zaznamenány Vaše IP adresa a začátek a konec této relace. Je tomu tak z technických důvodů, a jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Pokud není uvedeno jinak, nebudeme tyto údaje dále zpracovávat.

Zodpovědná osoba za obsah, text, obrázky a zpracování osobních údajů: GF Ing. Thomas Brandeis Můžete nás kontaktovat pomocí následujících kontaktních údajů:

asma gmbh, Gmünder Straße 229, 3970 Weitra, tel.: +43 (0) 2856-5011, e-mail: office@asma.at

Zdroje obrázků

asma Kunststofftechnik PUR