+420 773 510 470 jaroslav.klima@asma.at

Ochrana údajů

Tyto zásady ochrany údajů popisují způsob, jakým společnost Asma GmbH (dále jen Asma) na této internetové stránce „polyureth.at“ a jejich dalších internetových stránkách shromažďuje, spravuje a používá informace o osobách, které tyto internetové stránky navštíví. Nevztahují se na internetové stránky třetích stran, na které tato internetová stránka a další internetové stránky Asma odkazují.

Dále vezměte na vědomí, že společnost Asma tyto zásady ochrany údajů mění, doplňuje, rozšiřuje, odstraňuje nebo jinak čas od času, když dojde ke změnám v jejích službách a s ohledem na změny zákonů, aktualizuje. S vašimi osobními údaji však bude vždy nakládáno v souladu s verzí zásad ochrany údajů platnou v době, kdy byly údaje shromážděny. Změny našich zásad ochrany údajů zveřejníme na této internetové stránce, abyste byli plně informováni o typech osobních údajů, které shromažďujeme, jak jsou tyto osobní údaje použity a za jakých okolností mohou být předávány. Naše zásady ochrany údajů lze otevřít z každé stránky na domovské stránce našeho webu. Na místech, na kterých jsou shromažďovány osobní údaje, naleznete, pokud je to nutné, dodatečné informace o účelu použití těchto údajů a případně možnost vyjádřit svůj souhlas.

Záruka soukromí resp. ochrany osobních údajů

Společnost Asma dodržuje zákonná ustanovení o ochraně údajů, například směrnici EU o ochraně údajů a zákon o ochraně údajů z roku 2000. Osobní údaje jsou údaje jako například: Jméno, datum narození, e-mailová a poštovní adresa nebo telefonní číslo, tj. údaje, které slouží k identifikaci osoby. Obecně zpracováváme osobní údaje pouze v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Následující oddíl vysvětluje, jak a kdy společnost Asma shromažďuje osobní údaje. Kromě toho můžeme být podle zákona za účelem podpory soudního nebo úředního vyšetřování povinni k dalšímu zpracování dat.

Zamýšlené použití osobních údajů

Většinu internetových služeb poskytovaných společností Asma lze navštívit bez osobní registrace a odhalení totožnosti. U některých služeb si od Vás vyžádáme Vaše jméno, uživatelské jméno a v případě potřeby další osobní údaje. Můžete se svobodně rozhodnout, zda tyto informace poskytnete. Bez těchto informací však společnost Asma nemůže v těchto případech poskytnout požadovanou službu a nemůže zpracovat Vaše případné dotazy. 

I mimo čisté online průzkumy mohou být Vaše osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů použity například k poskytování produktů nebo služeb, k fakturaci za dodané produkty a služby, k prezentaci produktů a služeb, které by Vás mohly zajímat, nebo k jiným účelům, které vyplynou z kontextu, nebo o kterých jsme vás informovali při shromažďování Vašich osobních údajů. Společnost Asma ukládá osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro stanovené účely a v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud si informace již nepřejete, sdělte nám prosím Váš nesouhlas.

Utajení osobních údajů

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebude společnost Asma Vaše osobní údaje nepředávat třetím stranám. Osobní údaje mohou být v rámci zákona poskytovány jiným společnostem Asma v zahraničí, které se zavazují nakládat s osobními údaji v souladu s těmito zásadami ochrany údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž třetím stranám, které jednají za společnost Asma nebo jejím jménem, za účelem zpracování osobních údajů v souladu s jejich původním účelem shromažďování, např. dodání služeb, vyhodnocování použitelnosti našich internetových stránek, marketingu, zpracování údajů nebo technické podpory. Tyto třetí strany jsou prostřednictvím tzv. zpracování údajů o zakázce vůči společnosti Asma smluvně zavázány, že nebudou osobní údaje bez souhlasu předávat třetí straně, a že budou Vaše osobní údaje předávat třetím osobám pouze s našim zákonně přípustným souhlasem, nebo pokud to bude požadováno zákonem.

Vaše osobní údaje mohou být třetí straně poskytnuty rovněž tehdy, pokud je prodáno, postoupeno nebo převedeno obchodní místo nebo jeho části s příslušnými údaji zákazníků. Pokud to bude nutné a přiměřené, vyjádříte s tímto souhlas. V takovémto případě bychom od zákazníka, popř. od přebírající strany předem smluvně požadovali, aby kupující nebo nabývající strana s osobními údaji nakládala podle těchto zásad ochrany údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny také třetí straně, pokud to od nás vyžaduje zákon, soudní příkaz nebo nařízení vlády v rámci zákona, nebo pokud je zpřístupnění údajů nezbytné v souvislosti se soudním nebo policejním vyšetřováním v tuzemsku nebo v zahraničí, a pokud je podle rakouského práva přípustné.

Právo na informace, opravu a vymazání

Společnost Asma se snaží zajistit, aby byly shromážděné osobní údaje vždy správné, aktuální a spolehlivé s ohledem na jejich zamýšlené použití. Dáváme Vám možnost, vyslovit se zpracováním svých osobních údajů nesouhlas, pokud Vám to umožňuje zákon. To se týká zejména opatření v oblasti přímého marketingu (právo podat námitky proti reklamě), pokud tato opatření nevyžadují váš souhlas (opt-in). Pokud chcete vyslovit svůj nesouhlas s použitím Vašich údajů pro reklamní účely, informujte nás prosím. To platí i v případě, pokud máte dotazy k použití Vašich osobních údajů. V takovémto případě prosím uveďte název internetové stránky, na které jste své osobní údaje zadali, identifikujte se a sdělte nám, jaké konkrétní informace chcete opravit, aktualizovat nebo vymazat. Dotazy týkající se vymazání osobních údajů se provádějí s přihlédnutím ke všem příslušným zákonným, archivačním a ověřovacím povinnostem.

 

Bezpečnost a důvěrnost

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů shromážděných online společností Asma používá společnost Asma mimo jiné datové sítě vybavené standardizovanými ochrannými mechanismy a ochranou heslem. Společnost Asma navíc přijímá vhodná opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením.

Pokud nám chcete osobní údaje předat elektronicky tak, že je zadáte na naší internetové stránce, budou Vaše data přes internet na náš internetový server přenášena, uložena a zabezpečena v šifrované podobě pomocí nejmodernějšího zabezpečeného připojení (SSL). Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat e-mailem obecně není šifrován. 

Bezpečnost dat při jejich přenosu v rámci internetu nelze podle současného stavu techniky komplexně zaručit. Ostatní uživatelé mohou být za určitých okolností technicky schopni zasahovat do zabezpečení sítě bez oprávnění a kontrolovat přenos zpráv. Mějte to prosím na paměti, když nás kontaktujete.

Webová analýza

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání internetové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o Vašem používání této internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Společnost Google bude tyto informace používat k vyhodnocování Vašeho používání internetové stránky, pro sestavování zpráv o internetových aktivitách pro provozovatele internetových stránek a pro provádění dalších služeb vůči provozovateli internetové stránky spojených s používáním internetových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace rovněž předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Společnost Google za žádných okolností nespojí Vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Používáním této internetové stránky vyslovujete souhlas se zpracováním o Vás shromážděných údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Můžete nás kontaktovat pomocí následujících kontaktních údajů:

asma gmbh,
 Gmünder Straße 229,
3970 Weitra
, tel: +43 (0) 2856-5011,
e-mail: office@asma.at